In- en exclusiecriteria van Thuis in Begeleiding
TiB hanteert in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij aanmelding of uit het kennismakingsgesprek/intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de setting waarbinnen wij zorg leveren.

De zorg die geleverd wordt bestaat uit individuele begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf welke bekostigd wordt vanuit Zorg in Natura (ZIN) in de regio Gooi- en Vechtstreek of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

INCLUSIECRITERIA
De volgende cliënten komen in aanmerking voor begeleiding bij TiB:

 • Kinderen met een ‘special effect’ (beperking/stoornis/ziekte/aandoening/achterstand in de ontwikkeling, enz)
 • Jong volwassenen met een ‘special effect’
 • Ouder(s) die een kind hebben met een ‘special effect’
 • Volwassenen met een ‘special effect’
 • Het hele gezin

Voorbeelden van een ‘special effect’ kunnen zijn:

 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Hoogbegaafd
 • ODD (Oppositional Defiant Disorder)
 • Verstandelijke beperking (o.a. Fragile X syndroom)
 • TOS (Taalontwikkelstoornis)

ALGEMENE EXCLUSIECRITERIA
Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben, zijn cliënten waar sprake is van:

 • Onvrijwillige zorg dat valt onder de Wet Zorg en Dwang zoals vrijheidsbeperking, medische handelingen, etc.
 • Complete overname van ADL
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die behandeling of opname vereisen
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen
 • Psychoses
 • Verpleegkundige zorg
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • Vertonen van suïcidaal gedrag
 • Claimend gedrag, borderline problematiek
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • Ernstige auditieve en/of visuele beperkingen

Aanvullend:

 • Cliënten dienen zich tijdens de dagbesteding en tijdelijk verblijf te kunnen handhaven in een groep met een begeleider-kind ratio van 1 op 6.
 • Cliënten kunnen alleen gebruik maken van dagbesteding tijdens vakantiedagen als zij ook individuele en/of dagbesteding op zaterdag (Zaterdagclub) van TiB ontvangen.
 • Cliënten kunnen alleen gebruik maken van tijdelijk verblijf (logeerweekenden) als zij ook individuele en/of dagbesteding van TiB ontvangen.

MULTIsignaal Verwijsindex
De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een jeugdige. TiB geeft op al haar cliënten (tot 23 jaar) een signaal af in MULTIsignaal om aan te geven dat wij betrokken zijn bij de jeugdige. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de jeugdige zo goed mogelijk te helpen.

TiB vraagt toestemming aan de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s)wanneer we na een match inhoudelijke informatie willen delen met een andere professional.

Kijk op //www.multisignaal.nl/voor-ouders/ voor meer informatie.